ПОРТАЛ ОТВОРЕНЕ НАУКЕОтворена наука је покрет који има за циљ подстицање слободног приступа научним подацима и резултатима научних истраживања. Отворена наука се најчешће повезује са отвореним приступом научним публикацијама, али је сам појам много шири.

Више о томе


Овај портал настаје у оквиру пројекта BE-OPEN као чвориште отворене науке у Србији. Портал ће објединити каталоге научне продукције српских универзитета и пласирати их истраживачима, надлежним органима, индустрији и друштву у целини.

Више о томе


Појам “отворена методологија” обухвата процедурална, техничка и технолошка решења намењена примени у научним истраживањима, која су отворено доступна научној заједници. Позивамо вас да испробате нека од ових решења и допринесете њиховом развоју.

Више о томе

Шта је отворена наука?

Отворена наука је покрет који има за циљ промовисање и остваривање слободног приступа научним подацима и резултатима научних истраживања, првенствено оних који се финансирају буџетским средствима. Отворена наука се најчешће повезује са отвореним приступом научним публикацијама, али је сам појам много шири и обухвата већи број принципа, као што су отворени подаци, отворено рецензирање, отворена методологија и отворени код. Иако је идеја отворене науке једноставна, примена њених принципа је сложен процес који захтева постојање одговарајуће техничке инфраструктуре, законских регулатива и компетенција. Принципи отворене науке се примењују на целокупан процес продукције научних, али и уметничких резултата, од обезбеђивања средстава и испуњавања захтева финансијера (нпр. у оквиру Horizon 2020 програма) до депоновања научних радова, примене резултата истраживања у пракси и праћења ефеката научног рада. Принципи отворености имају за циљ да науку учине транспарентнијом, видљивијом, ефикаснијом, праведнијом и демократичнијом.

Зашто отворена наука?

Коме је намењен Портал?

Укратко, свима. ИСТРАЖИВАЧИ и УМЕТНИЦИ ће бити у могућности да претражују каталоге научне и уметничке продукције својих колега, да учине своје публикације видљивијим и доступнијим, као и да се информишу о могућностима објављивања у режиму отвореног приступа. НАДЕЛЕЖНИ ОРГАНИ који дефинишу стратегије развоја науке и кутуре имаће повратну информацију о ефектима улагања и продукцији истраживача у оквиру пројеката. НАСТАВНИЦИ ће бити у могућности да прате развој науке и примењују јавно достпуне податке у настави. КОМПАНИЈЕ ће имати могућност да претражују профиле истраживача и портфолије пројеката и тако лакше ступе у контакт са потенцијалним сарадницима из области науке и уметности. ГРАЂАНИ ће на основу доступних података моћи да добију повратну информацију о учинковитости буџетских улагања у науку и да користе литературу која је штампана средствима пореских обвезника. МЕДИЈИ ће моћи да унапреде квалитет и објективност информативних сервиса на основу научних информација доступних на порталу.

Reчник термина везаних за отворену науку

Дигитални репозиторијум
Дигитални репозиторијум је систем електронских сервиса који омогућавају архивирање, трајно чување, јавну презентацију и дисеминацију различитих врста научних резултата. Основу система чини дигитална база интегралних докумената који представљају резултате научног рада (монографије, чланци у чаописима, поглавља у тематским зборницима, примарни подаци, аудио и видео материјали итд.) и библиографских метаподатака који их описују. Метаподаци су јавно доступни, а приступ интегралним документима може бити ограничен због ауторских права или других законских ограничења. Како би се омогућила интеграција репозиторијума у постојећу међународну инфраструктуру и размена података унутар исте, он мора да испуњава бар минималне техничке стандарде који обезбеђују интероперабилност, а то су:
- усклађеност са међународним протоколом за прикупљање и размену метаподатака OAI-PMH (Open Archive initiative Protocol for Metadata harvesting) – репозиторијум мора да има OAI-PMH модул;
- структурисане метаподатке у складу са Dublin Core стандардом приказане у XML формату.
OAI-MPH протокол
OAI-MPH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) је протокол, односно међународни стандард интероперабилности архива и репозиторијума заснован на прикупљању, обради и размени метаподатака. У оквиру OAI-MPH постоје две групе учесника: пружаоци и сакупљачи. Пружаоци података одржавају системе који подржавају OAI-MPH као средство за дељење метаподатака. То могу да буду различити инситуционални репозиторијуми, бибилиографске базе података или отворене архиве, као шto je нпр. arXiv.org. Сакупљачи података (тзв. харвестери) прикупљају метаподатке припремљене у складу са OAI-MPH стандардом из различитих база и репозиторијума. Google Scholar је вероватно најпопуларнији харвестер.
Green Open Access
Зелени отворени приступ се односи на депоновање научних публикација у институционалне репозиторијуме или друге архиве са отвореним приступом. Верзија рада која се депонује је најчешће прихваћени рукопис, односно чланак прихваћен за објављивање, укључујући све промене које су обављене након рецензирања. Међутим, депоновани документи најчешће не смеју да буду коначне верзије чланка припремљеног за објављивање од стране издавача, већ су то тзв. пре-принт верзије чланка. Осим тога, неки издавачи допуштају депоновање радова у институционалне репозиторијуме тек након истека одређеног тзв. ембарго периода који је најчешће између 6 и 18 месеци. О могућностима објављивања у режиму зеленог отвореног приступа аутори се могу информисати користећи SHERPA/RoMEO и How Can I Share It?.
Gold Open Access
Златни отворени приступ подразумева непосредно објављивање публикације у режиму отвореног приступа од стране самог издавача. Да би покрио трошкове публиковања, издавач наплаћује накнаду директно од аутора или чешће индиректно од институције у којој је аутор запослен или финансијера пројекта на коме је аутор ангажован. Ова накнада је позната под акронимом APC (Author Processing Charge).
Platinum Open Access
Платинасти отворени приступ је модел научног издаваштва који не наплаћује ни претплату ни накнаду од аутора. Трошкови повезани са научним публиковањем покривени су другим средствима, као што су волонтерски рад, донације, субвенције, грантови итд. Већина научних часописа у Србији се објављује у режиму платинастог отовреног приступа.
Хибридни часопис
Хибридним се називају часописи који наплаћују претплату, односно трошкове преузимања чланака, али омогућавају ауторима да додатним плаћањем накнаде за процесирање отворе приступ свом чланку. Међутим, овакав начин публикоавања може дуплирати трошкове институције у смислу да она плаћа дупло, први пут претплату на целокупан часопис, а други пут за објављивање једног или више чланака у истом часопису. Овај феномен је познат као double-dipping.
Creative Commons
Creative Commons је непрофитна организација чији је цињ да научницима, истраживачима и уметницима олакша коришћење туђих и дељење сопствених публикација и других ауторксих дела у складу са националним законима о ауторским правима. Сет бесплатних Creative Commons лиценци за дефинисање ауторских права пружа једноставан и стандардизован начин да аутори дају дозволу за дељење и коришћење својих ауторских дела. Приликом преузимања туђег ауторског дела, потпуно је јасно у које сврхе и под којим условима оно може да се користи, мења, па чак и комерцијализује. На пример, књига Opening Science: The Evolving Guide on How the Web is Changing Research, Collaboration and Scholarly Publishing дели се у складу са CC BY-NC лиценцом која допушта дељење и адаптирање садржаја књиге у непрофитне сврхе и уз адекватно цитирање аутора оригиналног дела.
Copyleft
Copyleft везан за принципе отвореног кода и представаља игру речи којом се означава начин лиценцирања потпуно супротан задржавању свих ауторских права (copyright). Аутор који користи ову врсту лиценце дозвољава употребу и модификацију свог дела, под условом да се изведени рад може користити и дистрибуирати под истим условима као и оригинални рад. Овај начин лиценцирања је аналоган лиценци Creative Commons (Share Alike).
Предаторски издавачи
Ово је терим који је предложио амерички библиотекар Џефри Бил како би означио издаваче који објављују публикације у режиму отвореног приступа, наплаћујући углавном високе накнаде за објавњивање, али не обезбеђујући одговрајући рецензентски поступак и контролу квалитета. Џефри Бил је до недавно ажурирао и своју листу предаторских издавача и часописа, али је овај сајт уклоњен под пристиском издавача који су сматрали да су неоправдано оптужени. Слична листа је тренутно доступна на овој адреси. Као илустрација ове проблематике може да послужи детањна анализа уређивачке политике два часописа из Босне и Херцеговине који су својевремено избачени из базe Web of Science: Legitimacy of citations in predatory publishing: The case of proliferation of papers by Serbian authors in two Bosnian WoS-indexed journals Центра за евалуацију у образовању и науци.
DOI
ДОИ је јединствени електронски идентификатор дигиталне публикације, односно објекта (Digital Object Identifier). ДОИ садржи јединствени и трајни УРЛ, односно интернет адресу која директно води дигиталном документу на страници иудавача. CrossRef је надлежна агенција за регистровање ДОИ адреса научних публикација. Свака публикација која има додељен ДОИ може да се пронађе и уз помоћ претраживача који се налази на овој адреси.
ORCID
ORCID (Оркид или ОркАјДи) је јединствени и трајни идентификатор истраживача који омогућава препознатњивост и лакше разликовање аутора, као и њихово повезивање са радовима које су објавили, пројектима на којима учествују и иниституцијама у којима раде. Многи часописи и финасијери пројеката су прихватили овај стандард и у неким ситуацијама чак и захтевају од истраживача да се идентификују користећи ORCID. Регистрација и добијање ORCID броја је веома једноставно и брзо на адреси: .

Регистар репозиторијума и отворених архива

СЦИндекс - Српски цитатни индекс
doiSerbia - репозиторијум часописа са ДОИ идентификаторима

Дигитални архив издања Српске академије наука и уметности(ДАИС)
Репозиторијум радова Института техничких наука САНУ
Репозиторијум радова Института за биолошка истраживања "Синиша Станковић" (РАДаР)
Репозиторијум радова Института за филозофију и друштвену теорију
Репозиторијум радова Института за прехрамбене технологије Универзитета у Новом Саду
Репозиторијум радова Института економских наука у Београду (ИРИЕС)
Електронска библиотека Математичког факултета у Београду
Сингипедиа - репозиторијум дисертација и издања Универзитета Сингидунум

Национални репозиторијум података у пољопривреди

Национални репозиторијум докторских дисертација (НаРДуС)
Репозиторијум докторских дисертација Универзитета у Београду
Репозиторијум докторских дисертација Универзитета у Нишу
Репозиторијум докторских дисертација Универзитета у Крагујевцу
Репозиторијум докторских дисертација Универзитета у Приштини
Репозиторијум докторских дисертација Универзитета у Новом Саду (CRIS UNS)
Репозиторијум докторских дисертација Универзитета Уметности у Београду

Отворена методологија

Појам “отворена методологија” обухвата процедурална, техничка и технолошка решења намењена примени у научним истраживањима, која су отворено доступна научној заједници. Ова решења могу бити доступна у свом коначном облику, али су најчешће отворена за даљи развој, што подразумева да сваки члан научне заједнице може допринети њиховом унапређењу. Кључна карактеристика отворених методологија је њихова транспарентност, односно њихова директна применљивост од стране крајњег корисника. У овом тренутку, вероватно најбољу илустрацију отворених методологија представљају различита софтверска решења, попут статистичког програмског окружења R или софтверских решења попут статистичких пакета JASP или jamovi. Поменути статистички софтвери су погодни за примену у најширем спектру научних дисциплина. На универзитетима у Србији, R окружење је у широкој примени, а пакети JASP и jamovi примењују се у настави на Филозофском и Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду. Позивамо вас да испробате нека од ових решења и евентуално допринесете њиховом развоју.

У психологији и сродним научним дисциплинама, од посебног значаја је репозиторијум отворено доступних упитника IPIP (International Personality Item Pool), који је највећим делом преведен и на наш језик. У оквиру Психометријског центра у Кембриџу, развијена је платформа Concerto, намењена онлајн рачунарском адаптивном тестирању. Позивамо Вас да испробате неке од тестова когнитивних способности развијених у оквиру пројекта ICAR (International Cognitive Assessment Resources), од којих су неки базирани на Concerto платформи:

FaceIQ
Овде је неколико занимљивих тестова који мере различите аспекте способности опажања лица, као и интелигенцију и особине личности. Уколико имате питања везаних за овај тест, молимо Вас да пишете на адресу ls523@cam.ac.uk.

SAPA
Пројекат SAPA настоји да унапреди изучавање индивидуалних разлика. Тест, који није увек исте дужине, састоји се од различитих врста питања која ће Вам помоћи да истражите своје особине личности и когнитивне способности. Уколико имате питања везаних за овај тест, молимо Вас да пишете на адресу david-condon@northwestern.edu.

Игра просторног планирања
Испробајте нову игру мапирања, процените своје способности планирања простора, и забавите се "путујући" онлајн. Уколико имате питања везаних за овај тест, молимо Вас да пишете на адресу bsl28@cam.ac.uk.

Комплекснији тест нумеричког резоновања
Тестирајте своје когнитивне способности новим тестом интелигенције. Овај тест, који је нешто тежи, садржи задатке нумеричког резоновања, као и задатке типа матрица. Уколико имате питања везаних за овај тест, молимо Вас да пишете на адресу ls523@cam.ac.uk.